MENU

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DI MAJLIS
PERBANDARAN KULAI DARI TARIKH 1 APRIL 2012 HINGGA 31 MAC 2013 

 

Bil

Jenis Permohonan

Bil. Permohonan

Permohonan
Dalam Proses

Permohonan Selesai

1.

PermohonanSerentak

68

0

68

2.

Kebenaran Merancang

42

0

42

3.

Pelan Kejuruteraan

11

0

11

4.

Pelan Bangunan

20

0

20

 

Jumlah

141

0

141